1-แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
Click to Play!
2-ผล ทาน บาป บุญ Click to Play!
3-ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป Click to Play!
4-ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก Click to Play!
5-พุทธบูชา Click to Play!
6-ไกลกังวล Click to Play!
7-มีดี Click to Play!
8-สายกรรม Click to Play!
9-มงคลชีวิต Click to Play!
10-ธรรมะจากผี Click to Play!
11-สำรวจตัวเอง Click to Play!
12-ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต Click to Play!
13-คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน Click to Play!
14-ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน Click to Play!
15-ผู้แทนศาสดา Click to Play!
16-สมาทานพระกรรมฐาน Click to Play!
17-คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร Click to Play!